Obchodní podmínky

Přeskočit na obsah »

Prohledat web

Produkty

Newsletter

Newsletter

Chcete si nechat zasílat novinky z našeho obchodu, abyste byli v obraze?

 

Obchodní podmínky společnosti ALLSTAR ENTERTAINMENT s.r.o.

Společnost Allstar Entertainment s.r.o., se sídlem Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8, IČ: 27581756, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99412(dále jen „Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Allstar Entertainment s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy.
III. Místo plnění

Místem plnění je sklad a vybraná odběrová místa prodávajícího. Adresa skladu je Allstar Entertainment s.r.o., Novákových 1954/20A, 180 00 Praha 8. (tel. +420 775 858 636 - všední dny 9:00-18:00), e-mail:obchod@tanecniobchod.cz.

Kontaktním místem a zároveň adresou pro zasílání reklamovaného zboží je v rámci e-shopu je zákaznické centrum na adrese Allstar Entertainment s.r.o., prostory Centra tance, Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8 (tel. +420 775 858 636 - všední dny 9:00-18:00), e-mail: obchod@tanecniobchod.cz.

IV. Objednání zboží, uzavření smlouvy
IV.1 Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím,smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto sdělit Prodávajícímu. V případě realizace dobropisu bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem (složenka, převod na účet), o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího.

VI. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.tanecniobchod.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Na zboží z akční nabídky a jiné zlevněné zboží není možné nárokovat další slevy (např. v podobě slevových kuponů, poukazů nebo lektorských slev). V případě objednání těchto produktů a požadování další slevy nebude na uplatňovanou slevu brán zřetel. V případě objednání produktů jak z akční nabídky, tak mimo ni, bude další požadovaná sleva uplatněna pouze na produkty mimo akční nabídku.

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. U každé položky je přesně popsána skladová dostupnost zboží. Jde-li se o zboží, u kterého je skladová dostupnost vyznačena skladem, zavazuje se prodávající vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že je u zboží označena jiná skladová dostupnost než skladem, vyexpeduje prodávající obvykle zboží dle informace o dodací lhůtě u každé jednotlivé položky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že dodací lhůta překročí o 10 pracovních dnů deklarovanou dodací lhůtu, kontaktuje prodávající kupujícího a tuto skutečnost společně s předpokládaným datem dodání mu oznámí. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní po deklarované době dodání odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých skladových lokacích společnosti Allstar Entertainment s.r.o., může být objednávka vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami. V tomto případě účtuje prodávající kupujícímu pouze jedno poštovné dle těchto obchodních podmínek.

VIII. Dodací podmínky, poštovné

U dodávky nad 3000Kč včetně DPH neúčtujeme dopravné, balné, ani doběrečné. Přesný ceník a informace o možných odběrových variantách naleznete v sekci doprava a poštovné. Pokud obsahuje objednávka více položek, bude objednávka vykryta jako celek. To znamená. Že objednávka bude odeslána v okamžiku možnosti vyexpedování posledního kusu objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých skladových lokacích společnosti Allstar Entertainment s.r.o., může být objednávka vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami. V tomto případě účtuje prodávající kupujícímu pouze jedno poštovné dle těchto obchodních podmínek.

IX. Způsob platby

Dobírka - pokud chcete zaplatit zboží zakoupené v e-shopu hotově při převzetí zásilky
Hotově – platba na odběrových místech společnosti Allstar Entertainment s.r.o. nebo u smluvních partnerů.

X. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v provozovně, kde reklamovaný produkt odebral , bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační zpráva (viz Reklamační řád Allstar Entertainment s.r.o.) musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

XI. Vrácení nebo výměna zboží

Rozpor s kupní smlouvou
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.
Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží:

Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu v případě koupě přes internet vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu:
Adresa: Allstar Entertainment s.r.o., Novákových 1954/20A, 180 00 Praha 8
Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Při vrácení zboží si může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Způsob úhrady, včetně případného čísla účtu kam mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží. Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován.

Výměna:

Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v sídle záhlavního skladu prodávajícího (Novákových 1954/20A, Praha 8) nebo v provozovně, kde byl výrobek zakoupen, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen v hotovosti přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží. Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adresu skladu Prodávajícího), doporučujeme předem projednat telefonicky (tel. +420 775 858 636 - všední dny 9:00-18:00)

XII. Zvláštní ujednání - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Allstar Entertainment s.r.o. si vyhrazuje právo požádat Kupující o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci programu loajality). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností Allstar Entertainment s.r.o. a dalších externích dodavatelů služeb, za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující (registrovaný Kupující) může písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na www stránkách požádat o storno osobních údajů nebo jejich opravu.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

Platné od 30.11.2009